Ir a contenido
Gastos de envío desde 3,30€! 📦
Gastos de envío desde 3,30€! 📦

TERRA E TEMPO 171 XULLO-DECEMBRO 2014

€25,00
ISBN 9771575550009

Revista galega de pensamento nacionalista. 5o preguntas, 50 argumentos para a soberania de Galiza.

10 Presentación
  12 Bautista Álvarez
Os nosos argumentos
  46 Lois Diéguez Vázquez
Que é un pobo?
  48 Xoán Carlos Garrido Couceiro
Que é unha nación?
  52 Ana Pontón Mondelo
Que é un Estado?
  56 Francisco Rodríguez Sánchez
É Galiza unha nación?
  68 Néstor Rego Candamil
Que é a autodeterminación?
  70 Néstor Rego Candamil
Que son a soberanía e a
independencia nacional?
  74 Alfredo Suárez Canal
Que é o nacionalismo?
  78 Elsa Quintas Alborés
Que di o dereito internacional
ante o exercicio do dereito
de autodeterminación?
  82 Duarte Correa Piñeiro
Que nacións se dotaron
de estado propio nos últimos
anos? Como?
  86 Manuel Anxo Fernández Baz
Cal é a diferenza entre un estado
federal e un estado confederal?
  90 Xabier Pérez Igrexas
Nun proceso soberanista,
en que consiste o principio
de autoorganización?
  94 Roberto Vilameá Ponte
A elaboración da Constitución
española foi un proceso
democrático? Que significou
para Galiza a aparición dos
Estatutos de Autonomía
na mesma?
  98 Rosana Pérez Fernández
Fracasou o Estado das
autonomías? É corrixíbel
mediante unha modificación
da Constitución española?
Que supuxo o Estatuto de
Autonomía para Galiza?
100 Francisco García Suárez
Por que non ten encaixe Galiza
nun Estado federal?
102 Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Cal foi a posición histórica
e actual das forzas políticas
españolas a respecto do
recoñecemento do carácter
plurinacional do estado?
108 Xosé Díaz Díaz
Cal é a actual balanza
fiscal entre Galiza e
España? As balanzas
fiscais españolistas?
120 Rubén Cela Díaz
Que tipo de repercusións
tivo para a economía galega
a entrada en 1986 do Estado
español na Comunidade
Económica Europea?
124 Manuel Caride Correa
Que significa formar parte dun
bloco militarista como a OTAN?
E desde unha perspectiva
de defensa do dereito
de autodeterminación?
128 Aleixo Vilas Castro
Como se insire Galiza no
comercio internacional e cales
son os fluxos comerciais do noso
país co resto do mundo?
132 María do Carme García Negro
Qué está a impedir o
desenvolvemento económico
de Galiza tendo como ten unha
base sólida o seu sector primario,
man de obra cualificada e unha
base industrial pequena pero
con coñecemento suficiente das
regras do mercado?
136 Manuel Mera Sánchez
Como condiciona a falta de
soberanía a nosa demografía,
natalidade ou emigración?
140 Bernardo Valdês Paços
Por que o PIB galego continua
por baixo da media do Estado
e da UE pese a –segundo nos
din– recibimos fondos europeos
desde hai 25 anos para corrixir
este desequilibrio?
144 Fernando Branco Parga
Por que Galiza exporta
enerxía barata desde hai ducias
de anos, estragando o
ambiente, sen ter a cambio
posibilidades de estabelecer un
prezo da enerxía diferenciado
que nos beneficie?
148 Carlos Callón Torres
Por que estamos a
perder oportunidades de
desenvolvemento social,
económico e cultural co
mundo da lusofonía, podendo
ter relacións preferenciais, a
comezar, con Portugal e Brasil?
Sumario
150 Tareixa Paz Franco
Por que nunca se aproveitou
–como irlandeses e británicos–
a enorme potencialidade da
emigración galega (e das persoas
descendentes) en América?
154 David Pena Díaz
No marco actual constitucional,
sería legal (e vinculante)
realizar unha consulta ao povo
galego sobre o seu futuro?
Podería España impedir a
celebración dunha consulta
destas características?
158 Nemésio Barxa Álvarez
Sería democrática unha
consulta unilateral?
162 Xavier Vence Deza
É economicamente viábel
unha Galiza soberana?
166 Henrique Biéitez Alonso
É posíbel un sistema público
galego de pensións?
170 Xesús Pereira López
Que pasaría coa débeda
pública española? Como
se podería realizar a repartición
dos activos e dos pasivos
entre Galiza e España?
174 Xesús Seixo Fernández
Que vantaxes tería contar
cun Estado propio desde
unha perspectiva das
relacións laborais?
176 Manuel Rei Romeu
O modelo de democracia
que precisamos. Monarquía
española, república española
ou república galega?
182 Xoán Costa Casas
Cal sería a relación con Portugal?
186 Anabel Gulías Torreiro
Que novas relacións se
establecerían entre España,
Cataluña e Euskadi nunha Galiza
soberana?
190 Alberte Mera García
Poderá Galiza competir
nuns xogos olímpicos ou en
campionatos internacionais en
calquera disciplina deportiva?
Deixarán de xogar as equipas
galegas nas ligas españolas?
192 Silvia Seixas Naia
Que implicaría a soberanía
na xestión das nosas grandes
infraestruturas de transportes e
comunicación?
196 Bieito Lobeira Domínguez
Que acontecería co exército
nunha república galega?
200 Emilio López Pérez
É Galiza unha colonia?
204 Francisco Xesús
Jorquera Caselas
Que vantaxes tería a soberanía
desde unha perspectiva fiscal?
Cal podería ser o modelo
tributario do Estado galego?
208 Manuel Da Cal Vázquez
Como afecta ao sector
agrogandeiro galego a
dependencia nacional?
212 Daniel Rodas Chapela
Que impacto tería a soberanía
no noso sector pesqueiro e na
industria de transformación?
216 Alberte Souto Souto
Que posibilidades
ofrecería a consecución
dun Estado propio á hora
da organización territorial
das súas institucións?
220 Clodomiro Monteiro Martínez
Hai banca pública en Europa?
Sería conveniente para un
Estado galego?
224 Xavier Campos López
Como afectaría a soberanía
no ámbito cultural?
228 César Mosqueira Lourenzo
Por que a capacidade de
decisión é fundamental na
ordenación do territorio?
232 Anxo Louzao Rodríguez
Que vantaxes tería para
o ensino galego contar con
estruturas de Estado?
236 María Pilar García Negro
Que implicaría o
exercicio da soberanía
para a lingua galega?
240 Margarida Corral Sánchez
Cales serían as vantaxes
da soberanía no campo da
igualdade e servizos sociais
e sanitarios?
244 Xosé Salvadores Covas
Por que unha nova
Ecogaliza só é posíbel
con soberanía?
248 Montse Prado Cores
Sería posíbel a separación
igrexa‑estado nunha
Galiza soberana?

____