Lei 11/2008, do 3 de decembro, da pesca de Galicia e a súa modificación: lei 6/2009 do 11 de decembro.