Ir a contenido
Gastos de envío desde 3,30€! 📦
Gastos de envío desde 3,30€! 📦

REPRODUCIÓN APÍCOLA. TRATADO DO CRIADOR

€30,00
ISBN 9788445354094

A presente obra concíbese como un ensayo técnico destinado a divulgación didáctica da mellora e da reproducción apícola. Ten a intención de ofrecer al apicultor herramientas útiles para criar, seleccionar, propagar y acrecentar constantemente a xenética más sobresaínte das súas abellas.

*formación de núcleos • programas de mellora • cría de raíñas
• transvase • fichas de control • xenética • enxamía • colonias criadoras
• introdución de raíñas • cría de abázcaros • razas • tests avaliativos • selección
• apareamentos • inseminación instrumental • Apis mellifera iberiensis
• paquetes • xelea real • fecundadores • núcleos de apoio
• bancos de mestras • colonias pai • cazaenxames • iniciadoras
• pés de cría • marcaxe de mestras.

Prólogo .....................................................................................................11
Prefacio .....................................................................................................13
Limiar ........................................................................................................15
1.- Bioloxía para a reprodución ..................................................... 17
1.1.- A familia abella .......................................................................... 18
1.2.- Metamorfose da cría ................................................................ 27
1.3.- Ciclo anual da colonia ............................................................. 31
1.4.- Feromonas ....................................................................................33
2.- Algo de xenética ........................................................................... 37
2.1.- Do máis ao menos .................................................................. 38
2.2.- Orixe dos ovos .......................................................................... 40
2.3.- Recombinación xenética ........................................................ 42
2.4.- Caracteres .....................................................................................44
2.5.- Xenotipo e fenotipo ................................................................ 45
2.6.- Interaccións entre xenes ........................................................ 47
2.7.- Evolución contra o equilibrio xenético ............................ 50
2.8.- Consanguinidade e endogamia ...........................................52
2.9.- Macho ou femia? Determinación do sexo ...................... 54
2.10.- O especial da xenética apícola ........................................... 57
3.- A nosa abella ..................................................................................61
3.1.- Que abella cultivar? ................................................................. 62
3.2.- Razas e subgrupos poboacionais ....................................... 64
3.3.- Filoxenia de Apis mellifera iberiensis ................................ 65
3.4.- As outras razas .......................................................................... 70
4.- Selección ..........................................................................................73
4.1.- Seleccionar. Cousa de todos ................................................ 74
4.2.- Herdabilidade ............................................................................. 75
4.3.- Avaliacións ...................................................................................78
4.4.- Elección de caracteres ............................................................. 83
4.5.- Modos de selección ................................................................ 107
Índice

5.- Apareamentos .............................................................................115
5.1.- Voos de fecundación ............................................................. 116
5.2.- Inicio da posta ......................................................................... 119
5.3.- A importancia de ser macho .............................................. 121
5.4.- Sistemas de apareamentos ................................................. 122
5.5.- Control dos apareamentos ................................................. 128
5.6.- Inseminación instrumental .................................................. 130
6.- Mellora xenética ......................................................................... 135
6.1.- Programas de mellora ........................................................... 136
6.2.- Etapas na mellora ............................................................ ...... 138
6.3.- Calendario do programa ...................................................... 152
6.4.- Mellorando a mellora ...................................................... ..... 159
6.5.- Pautas para comezar .............................................................. 162
7.- Enxamía ....................................................................................    ...165
7.1.- Modelo para o criador ........................................................... 166
7.2.- Secuencia da enxamía ................................................ ........... 167
7.3.- Causas ........................................................................        ..........173
7.4.- Febre de enxamía ...................................................... ............. 176
7.5.- Recollida ......................................................................................184
8.- Reprodución controlada .......................................................... 187
8.1.- Reprodución controlada, reprodución natural ............ 188
8.2.- Vantaxes de criar ..................................................................... 190
8.3.- As nais non son todas iguais ............................................... 191
8.4.- Calendarios na produción de mestras ............................. 199
9.- Formación de núcleos ............................................................... 205
9.1.- Núcleos. Tipos e usos ............................................................. 206
9.2.- Núcleos sobre panais ............................................................. 208
9.3.- Colmeas para núcleos ........................................................... 216
9.4.- Formación de núcleos sobre panais ................................. 220
9.5.- Formación de paquetes de abellas .................................... 234
9.6.- Núcleos de apoio .................................................................... 248
10.- Bases na obtención de mestras ............................................ 251
10.1.- Fontes de raíñas ..................................................................... 252
10.2.- Obter aproveitando a enxamía ........................................ 252
10.3.- Obter criando raíñas .......................................................... 257
11.- Colonias criadoras .................................................................. 269
11.1.- Para ser criadora ................................................................. 270
11.2.- Tipos de criadoras ............................................................... 272
11.3.- Manexo xeral ......................................................................... 277
11.4.- Preparación das criadoras ............................................... 281
11.5.- Criadoras de usos determinados .................................. 293
11.6.- Iniciadoras ............................................................................. 294
11.7.- Operculadoras e finalizadoras-incubadoras ............. 300
11.8.- Combinación de criadoras ............................................... 304
11.9.- Calendarios para varias series .......................................... 306
12.- Outras colonias especializadas ............................................ 311
12.1.- Colonias nai. Pés de cría ..................................................... 312
12.2.- Colonias pai. Criadoras de machos ................................. 313
12.3.- Núcleos de fecundación ...................................................... 321
12.4.- Bancos de mestras ............................................................... 335
13.- Métodos de cría ....................................................................... 337
13.1.- Catálogo de métodos ........................................................... 338
13.2.- Partindo de celas de obreira ................................................ 340
13.3.- Partindo de cúpulas ............................................................ 350
13.4.- Método do transvase de larvas ........................................... 354
14.- Introdución de raíñas ............................................................ 371
14.1.- Introdución. Variantes ......................................................... 373
14.2.- Circunstancias favorecedoras .............................................. 369
14.3.- Sistemas de protección ....................................................... 386
14.4.- Transporte de raíñas ........................................................... 395
14.5.- Métodos para introducir ..................................................... 393
15.- Manexo complementario ....................................................... 407
15.1.- Renovación de mestras ....................................................... 408
15.2.- Marcaxe de mestras ............................................................. 416
15.3.- Produción de xelea ............................................................. 426
Bibliografía .......................................................................................434

 

El libro busca ser un ensayo técnico destinado a la divulgación didáctica de la mellora y la reproducción apícola co objetivo de avanzar en la consolidación del sector na nosa comunidade.
Coa nova obra, o que se busca é ofrecer ao apicultor ferramentas útiles para criar, seleccionar, propagar y potenciar a xenética máis sobresaliente das súas abellas.

Deste xeito, a Axencia Galega de Calidade alimentaria prevé empregar o libro como una guía técnica, funcional, clara y concisa en nuestros cursos de formación relacionados con el sector, máis también de que sirva tamén de referencia para as persoas que queiran iniciarse ou consolidarse en la cría de abella.

Marcos Varela Lorenzo , de Outeiro de Rei (Lugo), ingeniero técnico agrícola de formación, apicultor y criador.

Xunto coa súa filla Jara son dos principais criadores de raíñas desde 1982.

-----

castellano

La presente obra se concibe como un ensayo técnico destinado a la divulgación didáctica de la mejora y de la reproducción apícola. Tiene la intención de ofrecer al apicultor herramientas útiles para criar, seleccionar, propagar y acrecentar constantemente la genética más sobresaliente de sus abejas.

El libro busca ser un ensayo técnico destinado a la divulgación didáctica de la mejora y de la reproducción apícola con el objetivo de avanzar en la consolidación del sector en nuestra comunidad.
Con la nueva obra, lo que se busca es ofrecer al apicultor herramientas útiles para criar, seleccionar, propagar y potenciar la genética más sobresaliente de sus abejas.

De este modo, la Agencia Gallega de Calidad alimentaria prevé emplear el libro como una guía técnica, funcional, clara y escueta en sus cursos de formación relacionados con el sector, más allá de que sirva también de referencia para las personas que quieran iniciarse o consolidarse. en la cría de abejas.

Marcos Varela Lorenzo, de Outeiro de Rei (Lugo), ingeniero técnico agrícola de formación, apicultor y criador.

Junto con su hija Jara hijo de los principales criadores de reinas desde 1982.

-----------

Más información:

Una colmea de abellas es un espectacular cerebro colectivo, perfectamente organizado, o más productivo del planeta.
La apicultura es una tradición milenaria que consiste en coidar un enxame de abellas dentro de colmeas, obteniendo delas un excedente, o mel. También se obtienen otros productos naturales como propóleos, pole, xelea real y medicamentos. El apicultor es un gandeiro de rabaños de abellas, cóidaas e multiplica.
La apicultura es una profesión fuertemente ligada a la sustentabilidad. Non coñecemos apicultores tradicionais (non industrialis) que se fagan ricos, nin fondos de inversión especulativos que poñan diñeiro nas abellas. É por tanto, un trabajo asentado ao longo da historia no mundo y cultura rural.
Ser apicultor es una ocupación apaixonante y variada. Proporciona alegrías en el trabajo manual y reflexivo, pero también preocupaciones de quén depende del clima, protección de la biodiversidad y la salud de sus animales.

Alimentación y nutrición de las colmeas

La alimentación es un dolor de alimentos que un individuo ingiere, dixire y asimila para transformar los nutrientes al nivel de las células. Nutrición é a chega dos devanditos nutrientes a nivel dos tecidos.
Segundo a achega ao organismo, os alimentos poden clasificarse en:
Enerxéticos: son aquellos que proporcionan a energía necesaria para o funcionamiento dos diferentes tecidos. No caso das abellas o alimento energético por excelencia é o mel.
Proteicos: son os que contribúen á estrutura dos tecidos, enviando a fuente principal o polo.
Só catro recursos (néctar, poste, agua y resina) son necesarios para posibilitar la vida de una colonia de abellas. El néctar eo pole son os alimentos esenciais das abellas, y constituyen una materia prima para a obtener de carbohidratos y proteínas respectivamente. El agua se recadada principalmente para el arrefriado del interior de la colonia en los días cálidos y para la dilución de la miel en la alimentación de las larvas. En tanto que as resinas son utilizadas para selar as aberturas y para contribuir a la asepsia de la colmea.

Na alimentación suplementaria son utilizados una serie de productos; Sendo os máis comunes e recomendables o azucre refinado de caña o remolacha, os xaropes de alta fructosa e glicosa comercial.
Paralelamente, en muchos países y mercados existen una serie de preparados comerciales que complementan este tipo de alimentación. La mayoría de los productos están formados en su composición antes mencionados contando además, con el agregado de complejos alimenticios que aportan importantes cantidades de vitaminas, aminoácidos y distintas fuentes proteicas.

Fuente:  Apícola RJ

___

Editorial: Xunta de Galicia 2022
Idioma: Galego