Reúnense aquí contribucións sobre a elaboración de dicionarios antroponímicos, tanto desde unha perspectiva románica como en distintos ámbitos xeográficos (Italia, Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos, Galicia), así como a conexión entre a antroponimia e o léxico común (a deonomástica) e sobre aspectos específicos do estudo da antroponimia galega (problemas etimolóxicos, sobre a transmisión dos apelidos e o estudo histórico dunha área concreta). Tamén se realiza por primeira vez unha aproximación ao valor simbólico dos apelidos en Galicia.
Quérese, en definitiva, con este volume, contribuír ao tratamento lexicográfico dos apelidos e afondar no coñecemento deles no noso territorio.
Ïndice
Limiar Ana Isabel Boullón Agrelo
Dieter Kremer Os dicionários antroponímicos na Europa românica. Uma aproximação na perspectiva do projecto PatRom Alda Rossebastiano Dizionari antroponimici italiani: problemi e soluzioni
Patrick Hanks New Directions in the Study of Family Names
Consuelo García Gallarín Relaciones entre la antroponimia y la deonomástica: los casos de María y Maruja
Ana Isabel Boullón Agrelo A estrutura do Dicionario dos apelidos galegos
Gonzalo Navaza Andrade, Cosmede, Tomade e outros apelidos de orixe toponímica
Luz Méndez Gheada, seseo e estandarización de apelidos
Xosé Mª Lema Os primeiros apelidos dunha parroquia galega: Berdoias (séc. xvii)
Valentina Formoso Gosende / Ana Iglesias Álvarez Aproximación ao valor simbólico de nomes e apelidos galegos